Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Polish Quarter Horse Association” i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną.
3. Na zasadach określonych w niniejszym Statucie Stowarzyszenie może przyjmować w poczet swoich członków także osoby prawne.
§ 2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci, znaku, proporca i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju i promocji koni rasy American Quarter Horse w Polsce, a w szczególności popularyzacja tej rasy w hodowli, dyscyplinach jeździeckich oraz rekreacji.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zbieranie, dokumentowanie i publikowanie informacji o koniach rasy American Quarter Horse w Polsce,
b) upowszechnianie i wytyczanie kierunków rozwoju hodowli koni rasy American Quarter Horse,
c)
prowadzenie rejestru koni rasy American Quarter Horse w Polsce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem,
d)
udzielanie członkom Związku wszelkich informacji dotyczących hodowli koni rasy American Quarter Horse,
e) pomoc dla członków w zakupie, hodowli i treningu koni rasy American Quarter Horse,
f) organizowanie oraz sponsorowanie pokazów, wystaw i aukcji koni oraz zawodów jeździeckich i rajdów konnych,
g) organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
h) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w mediach,
i) pracę z młodzieżą,
j) nawiązywanie kontaktów i współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, a zwłaszcza z American Quarter Horse Association.
§ 8
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 22),
b) Handlu hurtowego i komisowego z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami (PKD 51),
c) Handlu detalicznego z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
d) Działalności związanej z turystyką (PKD 63.30),
e) Przetwarzania danych (PKD 73.30.Z),
f) Działalności związanej z bazami danych (PKD 72.40.Z),
g) Reklamy (PKD 74.40.Z),
h) Działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
i) Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.B),
j) Produkcji filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),
k) Działalności związanej ze sportem pozostałej (PKD 92.62.Z),
l) Działalności rekreacyjnej pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 92.72.Z),
ł) Działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej (PKD 01.42.Z).
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być dzielony między jego członków.
3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Powołane jednostki gospodarcze mają obowiązek przeznaczenia zysku na działalność statutową Stowarzyszenia.
Rozdział III
Nabywanie i utrata członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków
§ 9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych, w tym członków założycieli,
b) członków wspierających,
c) członków młodzieżowych,
d) członków honorowych.
2. Członkami założycielami stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym jednakże zastrzeżeniem, że osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. Każdy członek zwyczajny, z wyłączeniem członków założycieli, musi być właścicielem lub współwłaścicielem przynajmniej jednego konia rasy American Quarter Horse, zarejestrowanego na jego nazwisko w księdze hodowlanej American Quarter Horse Association.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, która ukończyła 18 rok życia, lub osoba prawna, polska lub zagraniczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca merytoryczne lub finansowe wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem młodzieżowym może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, także małoletnia – poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych, wspierających i młodzieżowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w rozwoju hodowli koni rasy American Quarter Horse na zasadach określonych przez Zarząd,
e) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych określonych przez Zarząd
f) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na warunkach preferencyjnych określonych przez Zarząd
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członek wspierający, młodzieżowy i honorowy, posiada prawa określone w § 12 ust. 1, za wyjątkiem zapisanych pod lit. b) i d)
2. Członek wspierający, młodzieżowy i honorowy posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 lit. a i b.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do wspierania Stowarzyszenia, zgodnie ze złożoną przez siebie deklaracją.
4. Członek wspierający, młodzieżowy i honorowy nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierci członka,
c) utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź pozbawienia praw publicznych,
d) utraty przez członka zwyczajnego statusu właściciela lub współwłaściciela przynajmniej jednego konia rasy American Quarter Horse, zarejestrowanego na jego nazwisko w księdze hodowlanej American Quarter Horse Association (członkostwo ustaje w tym przypadku na koniec roku kalendarzowego), przy czym zapis ten nie dotyczy członków założycieli,
e) orzeczenia kary usunięcia członka ze Stowarzyszenia przez Zarząd, przy czym od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków,
f) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.
2. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 3 miesiące, po wcześniejszym upomnieniu,
b) nie przestrzegania postanowień Statutu i nie wypełniania uchwał lub innych postanowień władz Stowarzyszenia,
c) stwierdzenia jakiegokolwiek rodzaju znęcania się nad koniem.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest podać przyczyny skreślenia.
4.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 16
Dla rozwiązania poszczególnych problemów związanych z działalnością Stowarzyszenia mogą być powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, stałe lub doraźne komisje i zespoły. Komisje i zespoły nie są władzami Stowarzyszenia.
§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających na wakujące stanowisko. Kadencja osób wybranych na wakujące stanowisko kończy się wraz z kadencją całego organu, do którego została powołana. W celu dokonania wyborów uzupełniających Zarząd, a w przypadku niemożności jego działania Komisja Rewizyjna zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających. Określony w § 19 ust 2. 30-dniowy termin ulega w takim wypadku skróceniu do 14 dni.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z prawem wyrażania opinii - członkowie wspierający, młodzieżowi i honorowi.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Za powiadomienie pisemne uznaje się także powiadomienie pocztą elektroniczną.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia wybrane przez Walne Zebranie Członków Prezydium.
4. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej ½ wszystkich członków zwyczajnych. W przypadku nie uzyskania quorum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków podając jego miejsce i termin, który nie może nastąpić wcześniej niż po 7 dniach od daty Walnego Zebrania Członków, na którym nie uzyskano quorum. Tak zwołane Walne Zebranie Członków jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków zwyczajnych.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalenie zmian Statutu,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jak również zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
d) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pełnienia funkcji,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia na dany rok,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu,
h) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
i) rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 21
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z pięciu członków (Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Dyrektora-Sekretarza i Skarbnika) i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
4. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu dwóch Wiceprezesów, Dyrektora-Sekretarza i Skarbnika.
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia obowiązków przez Zarząd.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków o nie więcej niż dwóch Zarząd może działać dalej, z tym jednakże zastrzeżeniem, że powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zgodnie z § 17 Statutu.
§ 24
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 25
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. organizowanie bieżącej działalności oraz kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i postanowieniami Walnego Zebrania,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w kraju i za granicą,
3. uchwalanie preliminarza budżetowego oraz programów i planów działalności Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i młodzieżowych,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6. sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,
7. wydawanie regulaminów wewnętrznych i powoływanie specjalistycznych komisji i zespołów.
8. powoływanie jednostek gospodarczych, o których mowa w § 8 ust 3 niniejszego statutu,
9. podejmowanie innych decyzji należących zgodnie z niniejszym Statutem do kompetencji Zarządu.
§   26
1. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia obowiązków przez Komisję Rewizyjną.
3. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania wewnętrznej kontroli nad jego działalnością.
4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§   27
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. dokonywanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku,
2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
4. przedstawianie Zarządowi wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym Statutem lub w innych przypadkach jeżeli Statut tak stanowi.
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 uprawniony jest Prezes Zarządu.
2.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu i inny członek Zarządu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 29
Majątek Stowarzyszenia służący do realizacji zadań statutowych stanowić mogą:
a) składki i inne opłaty członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia lub powołanych jednostek gospodarczych,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
f) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
g) inne wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. Przepisy końcowe
§ 30
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały, dla ważności której wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Do podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu § 19 ust. 4 w zakresie w którym dotyczy on quorum oraz zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie w związku z brakiem quorum.
4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
5. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się z dniem 31 grudnia 2006r.

6. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 
© Copyrights PLQHA 2006 | kreacja: www.webwork.pl · cms